Các Dịch vụ

For an English language version of this page click

Các Dịch vụ

Chúng tôi là một Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn đa quốc gia có thể cung cấp, đưa ra các giải pháp mà khách hàng tìm kiếm. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bao gồm Nghiên cứu, Giáo dục đào tạo, Dịch thuật, Nhập cư và Thương mại tại Vương quốc Anh và Việt Nam.


Các dịch vụ nghiên cứu

Cung cấp các báo cáo chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và hệ thống luật pháp của Vương quốc Anh, Châu Á và Việt nam.

Tư vấn thông tin và cung cấp dịch vụ điều tra thị trường tại Việt Nam và Vương quốc Anh

Tư vấn và Dịch vụ  Pháp lý. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực Luật pháp; Khoa học chính trị; Tội phạm học và các ngành khoa học xã hội.


Giáo dục và Đào tạo

Thiết kế, liên hệ và giảng dạy các khóa đào taọ tại Việt Nam và Vương quốc Anh

Cung cấp chuyên gia và giảng viên trong các lĩnh vực sau: Luật Quốc tế; Luật Thương mại; Luật Châu Âu; Phương pháp nghiên cứu; Tội phạm học; Châu Á và Việt Nam; Hệ thống nhà nước, chính phủ và luật pháp Vương quốc Anh; Giảng dạy tiếng Anh; Đào tạo Kỹ năng viết các baó cáo chuyên ngành trong cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Tư vấn du học.


Ngôn ngữ

Cung cấp dịch vụ  phiên dịch chuyên nghiệp tiếng Anh – tiếng Việt

Cung cấp dịch vụ dịch thuật, biên dịch, đọc sửa các bản viết tiếng Việt/tiếng Anh


Dịch vụ tư vấn về thủ tục nhập cư tại Vương quốc Anh

Dịch vụ tư vấn về thị thực, nhập cư và xin tỵ nạn tại Vương quốc Anh


Thương mại

Cung cấp dịch vụ Đại diện thương mại tại Vương quốc Anh và Việt Nam

Cung cấp dịch vụ thông tin về cuộc sống, môi trường kinh doanh, các cơ hội kinh doanh, đầu tư tại Vương quốc Anh và Việt Nam

Dịch vụ xin các trợ cấp xã hội tại Vương quốc Anh

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp