Hồ sơ Công ty

Hồ sơ Công ty

Chúng tôi là một Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn đa quốc gia có thể cung cấp, đưa ra các giải pháp mà khách hàng tìm kiếm. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bao gồm Nghiên cứu, Giáo dục đào tạo, Dịch thuật, Nhập cư và Thương mại tại Vương quốc Anh và Việt Nam.


Chúng tôi có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩch vực tư vấn đặc biệt trong lĩnh vực luật pháp quốc tế, thương mại và giáo dục ở Vương quốc Anh và Việt nam. Ban điều hành Văn phòng tư vấn của chúng tôi là thành viên Hội đồng điều hành Hiệp hội Luật sư Châu Á. Hầu hết các thành viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi đều có học vị tiến sĩ tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu thế giới. Chúng tôi cũng là thành viên của Viện nghiên cứu Luật quốc tế và Luật so sánh Vương quốc Anh, Hiệp hội nghiên cứu Thị trường và Hiệp hội Tội phạm học Vương quốc Anh.


Chúng tôi có mạng lưới hợp tác làm việc hiệu quả và cộng tác viên lâu năm từ các cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, các viện nghiên cứu và trường đại học ở Việt nam và Vương quốc Anh. Chúng tôi hợp tác làm việc nghiên cứu lâu dài với các chuyên gia, nhà khoa học, chuyên gia tư vấn hàng đầu tại Vương quốc Anh và Việt Nam.


VietBrit Consulting Ltd is a Private Limited Company registered in the UK:

Company number 8459034.

For an English language version of this page click